Praktyczna Nauka ZawoduPraktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów i młodocianych w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia – również w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

ILPEA Sp.  z o.o. posiada miejsca pracy dostosowane do odbywania praktycznej nauki zawodu oraz wykwalifikowaną  kadrę instruktorów praktycznej nauki zwodów.

Zobacz zawody w jakich kształcimy

Główne zadania:

 • wykonuje maszynową obróbkę  tworzyw sztucznych,
 • pobiera materiał do produkcji,
 • przygotowuje  maszyny i urządzenia do pracy oraz  obsługuje i nadzoruje ich  pracę,
 • ustawia parametry pracy maszyn.

W tym zawodzie szczególnie ważna jest spostrzegwaczość oraz dokładność.  Podczas kształcenie praktykant nabędzie wiedzę w zakresie obsługi maszyn, rodzajów maszyn oraz tworzyw sztucznych. Nauczy się stosować przyrządy pomiarowe oraz pozna dokumentacje produkcyjną.

Główne zadania:

 • montuje i konserwuje maszyny i urządzenia przemyslowe,
 • usuwa usterki elektryczne oraz mechaniczne maszyn,
 • wykonuje bieżące naprawy i konserwacje w danym obszarze produkcji,
 • współpracuje z działami produkcyjnymi, w zakresie usprawniania procesów.

Praca elektromechanika to połączenie pracy mechanika oraz elektryka. W tym zawodzie bardzo ważne jest interdyscyplinarne podejście to wykonywanych zadań. W trakcie nauki praktykant  zaznajomi się z funkcjonowaniem parku maszynowego oraz usuwania typowych awarii w zakresie problemów mechanciznych i elektrycznych.

Główne zadania:

 • montuje oraz konserwuje urządzenia elektryczne oraz maszyny,
 • konserwuje wewnątrzzakładowe instalacje elektryczne,
 • uruchamia oraz nadzoruje produkcję w zakresie usterek elekrycznych,
 • wykonuję bieżące naprawy i konserwacje.

Praca elektryka wymaga szczególnej ostrożności oraz przestrzegania zasad BHP. Podczas kształcenia praktykant nabędzie wiedzę w zakresie usuwania usterek elektrycznych różnego typu maszyn oraz przeprowadzania planowych konserwacji w  danym obszarze. Podczas nauki praktykant powinien uzyskać uprawnienia elektryczne wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Główne zadania:

 • montuje i obsługuje róznego rodzaju maszyny i urządzenia,
 • konserwuje maszyny zgodnie z przedstawionymi planami,
 • montuje, obsługuje oraz usuwa awarie układów automatyki przemysłowej,
 • usuwa awarie mechaniczne w danym obszarze produkcji,
 • zapewnie biężące utrzymania zdolności produkcyjnych maszyny.

Mechanik powinien cechować się dokładnością oraz powinien wykazywać się kreatywnością oraz inicjatywą w rozwiązywaniu problemów. Podczas kształcenia praktykant nabędzie wiedzę w zakresie obsługi oraz usuwania awarii mechanicznych różnego rodzaju maszyn oraz układów hydraulicznych. Praktykant nabędzie więdzę w zakresie rozwiązywania typowych problemów produkcyjnych oraz obsługi podstawowych narzędzi warsztatowych.

Główne zadania:

 • Wykonuje elemnety maszyn, urządzeń przy użyciu maszyn skrawających oraz metodą obróbki ręcznej,
 • obsługuje oraz ustawawia parametry mszyn skrawających,
 • wykonuje elemety zgodnie z otrzymaną dokumentacją techniczną,
 • wukonuje połączenia elentów różnymi metodami,

W pracy ślusarza nizwykle ważna jest precyzja oraz dokładność. Większośc wykonywanych elementów wykonywana jest z dokładnością do jednego mikrometra. Praktykane w zawodzie ślusarz nabędzie praktyczną wiedzę w zakresie obsługi tokarek oraz frezarek konwencjolanych oraz sterowanych numerycznie. Ponadto będzie potrfił posługiwać się podstawowymi instrumentami pomiarowymi.

Główne zadania:

 • Montuje układu pneumatyki przemysłowej
 • montuje urządzenia precyzyjne
 • obsługuje układy pneumatyki przemysłowej i urządzenia precyzyjne

Mechanik automatyki przemysłowej pracuje z mechanizmami i aparaturą precyzyjną wymagającą cierpliowści, wytrwałości, dokładności, staranności i koncentracji. Najczęście pracuje samodzielnie, czasami wymaganu jest kontakt z pracownikami innych działów.

Co oferujemy dla uczniów praktycznej nauki zawodu

 • opiekę wykwalifikowanej kadry
 • specjalistyczne szkolenia branżowe
 • możliowość uzyskania niezbędnych uprawnień i certfikatów
 • możliwość zatrudnienia na podstwaie umowy o pracę po zakończeniu kształcenia